Tầm Nhìn, Sứ Mệnh

Tầm nhìn:

“Xây dựng tập đoàn Vĩ Đại và Trường Tồn vươn tới sự Thành Công và Tự Do.”

Sứ mệnh:

“Trồng người Thành Công, gặt quả Tự Do.”

Mục tiêu năm 2029:

  • Nhân viên: Đào tạo và huấn luyện được 1000 doanh nhân thành công.
  • Khách hàng: Phát triển 1.000.000 nhà đầu tư tự do tài chính.
  • Đối tác: Đứng đầu lĩnh vực Tài Chính – Thương Mại tự động hóa.